၁။လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ။ ၂။ကရင္ျပည္ ျပီးျပည့္စံုရမည္။ ၃။ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲရွိရမည္။ ၄။ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးရမည္။
အွ္ဆံင္းလာ.ဆၚ ကို၀္.ဟွာေဍ။

Monday, January 7, 2013

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္၀မ္းကြဲမႈ

ကဗ်ာကိုကရင္လိုေရးသားျပီး ဗမာဘာျဖင့္ျပန္လည္ရွင္းျပထားေပးပါတယ္ 

ကဗ်ာေရးျပီးပို႔စ္တင္ခြင့္ေပးတဲ့ အဖူး လူေသာ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္....... 

 


out4 -

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္.....

၂၀၁၀ ခုႏွွစ္ ျမန္မာအစိုးရသစ္

ကဗ်ာကိုကရင္လိုေရးသားျပီး ဗမာဘာျဖင့္ျပန္လည္ရွင္းျပထားေပးပါတယ္ 

ကဗ်ာေရးျပီးပို႔စ္တင္ခြင့္ေပးတဲ့ အဖူး လူေသာ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္....... 

 


out3 -

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္.....

ဖဆပလ အစိုးရႏွင့္ ျပန္ေထာင္စု

ကဗ်ာကိုကရင္လိုေရးသားျပီး ဗမာဘာျဖင့္ျပန္လည္ရွင္းျပထားေပးပါတယ္ 

ကဗ်ာေရးျပီးပို႔စ္တင္ခြင့္ေပးတဲ့ အဖူး လူေသာ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္....... 

 

 


out2 -

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္.....

အစဥ္အဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ျမန္မာအစိုးရ

ကဗ်ာကိုကရင္လိုေရးသားျပီး ဗမာဘာျဖင့္ျပန္လည္ရွင္းျပထားေပးပါတယ္ 

ကဗ်ာေရးျပီးပို႔စ္တင္ခြင့္ေပးတဲ့ အဖူး လူေသာ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္....... 

 

 


out1 -

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္.....

Sunday, January 6, 2013

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္.....

Friday, January 4, 2013

KNU Karen New Year Felicitation Karen version

KNU President Speech on Karen New Year_2752 (Burmese Version

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္.....

Wednesday, January 2, 2013

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္.....