၁။လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ။ ၂။ကရင္ျပည္ ျပီးျပည့္စံုရမည္။ ၃။ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲရွိရမည္။ ၄။ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးရမည္။
အွ္ဆံင္းလာ.ဆၚ ကို၀္.ဟွာေဍ။

Monday, January 7, 2013

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္၀မ္းကြဲမႈ

ကဗ်ာကိုကရင္လိုေရးသားျပီး ဗမာဘာျဖင့္ျပန္လည္ရွင္းျပထားေပးပါတယ္ 

ကဗ်ာေရးျပီးပို႔စ္တင္ခြင့္ေပးတဲ့ အဖူး လူေသာ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္....... 

 


out4 -

0 comments:

Post a Comment